REGULAMIN ZWROTÓW TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SALONACH PRETTY GIRL

 

Regulamin obowiązuje w sklepach PRETTY GIRL od 13 grudnia 2017 roku

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa, wiążące każdego Konsumenta, zasady sprzedaży i zwrotu Towaru w Salonach PRETTY GIRL Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zwrotów towarów pełnowartościowych zakupionych w sklepach stacjonarnych marki PRETTY GIRL. Przewidziana w niniejszym Regulaminie procedura zwrotów jest niezależna od uprawnień Konsumentów wynikających z rękojmi, jak również pozostałych praw Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator - LPW S.A. z siedzibą w Łodzi , ul. Gdańska 126/128.

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem - każda umowa sprzedaży zawierana z udziałem konsumenta, na mocy której Konsument nabywa Towar w Salonie PRETTY GIRL położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Towar - odzież oraz inne towary marki PRETTY GIRL, będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu PRETTY GIRL, którego dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem.

Salon PRETTY GIRL - znajdujący się na terenie Polski Salon, w którym sprzedawany jest Towar, a który wskazany jest na stronie internetowej www.prettygirl.com .

Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptując niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Sprzedaży objętej niniejszej Regulaminem chce dokonać zwrotu Towaru, który uprzednio zakupiła  jako konsument w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§3 

Sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem odbywać się będzie w Salonach PRETTY GIRL znajdujących się na terenie Polski, których zestawienie znajduje się na stronie internetowej www.prettygirl.com , w godzinach ich otwarcia.

§4 

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

Konsument ma prawo, a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem, a także ze wszystkich praw, jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady: 

a)    każdy Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru pełnowartościowego zakupionego w Salonie PRETTY GIRL w terminie do 7 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży); 

b)    Towar, który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:

  - musi być Towarem pełnowartościowym, nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,

  -musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które zaopatrzył Towar sprzedawca w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do Towaru,

  -nie może być przedmiotem zwrotu Towar, którego cena w momencie jego sprzedaży została obniżona np. ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, jakie występowały w Towarze.

c)    Aby skorzystać z zasad zwrotu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, Konsument powinien udać się do jakiegokolwiek Salonu PRETTY GIRL położonego na terenie Polski, a także musi przedstawić dowód zakupu lub inne niezbędne informacje pomagające ustalić Sprzedawcy czas zakupu oraz wydać sprzedawcy towar, który spełnia wymogi opisane w §4 podpunkt b niniejszego Regulaminu, a w przypadku płatności kartą płatniczą również wydruk potwierdzenia transakcji zakupu. Konsument w salonie zostanie poproszony o podpisanie faktury korekty celem potwierdzenia zwrotu.

d)    W razie uznania przez sprzedawcę, iż dana sytuacja kwalifikuje się do zwrotu Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem, sprzedawca odbierze od Klienta Towar a następnie zwróci Klientowi kwotę równą cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu Towaru. Zwrot ceny, którą Klient uiścił w momencie zakupu, odbywa się tylko i wyłącznie poprzez doładowanie karty podarunkowej PRETTY GIRL. Decydując się na zwrot Towaru na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konsument obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Karty Podarunkowej, w tym w szczególności okresem zachowania jej ważności. 

e)    Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 7 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co, do którego upłynął termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

§ 5 

1. Konsument przed zakupem Towaru powinien upewnić się co do faktu czy Towar, który zamierza nabyć podlega sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem tj. czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu Towaru w terminie 7 dni (na zasadach opisanych w Regulaminie) będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach opisanych w Regulaminie. 

2. Konsument, który zamierza skorzystać ze sprzedaży i zwrotu objętego niniejszym Regulaminem, ma prawo i obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Karty Podarunkowej, które są  udostępniane do wglądu we wszystkich Salonach PRETTY GIRL, których dotyczy sprzedaż objęta niniejszym Regulaminem.

 

§ 6 

Informacja o sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

 

§ 7 

Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.).

 

§ 8 

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, Konsument obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia usiłowania zwrotu Towaru, skierować na piśmie do LPW S.A. z siedzibą w Łodzi , ul. Gdańska 126/128  celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 

§ 9

Organizator udostępni do wglądu niniejszy Regulamin we wszystkich Salonach PRETTY GIRL, które objęte są sprzedażą opisaną w niniejszym Regulaminem.

Konsumentowi przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.