REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

 

1.Definicje:

a. Wydawca – LPW S.A. z siedzibą w Łodzi  przy ulicy Gdańskiej 124/126

b. Salon Sprzedaży– położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci Pretty Girl punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych Pretty Girl.

c. Karta Podarunkowa Pretty Girl – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

d. Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Pretty Girl.

e. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej Pretty Girl, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

f. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

 

2.Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Pretty Girl (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl.

 

3.Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Pretty Girl.

 

4.Wartość Karty Podarunkowej Pretty Girl wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

 

5.W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Pretty Girl, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

 

6.W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Pretty Girl, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

 

7.Karta Podarunkowa Pretty Girl nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 

8.Karta Podarunkowa Pretty Girl zachowuje ważność przez okres 365 dni  od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Pretty Girl Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Pretty Girl nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl nie może zostać przedłużony.

 

9.Karta Podarunkowa Pretty Girl może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.

 

10.Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Pretty Girl Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

 

11.Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Pretty Girl, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

 

12.Realizacja Karty Podarunkowej Pretty Girl przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Pretty Girl w sposób nieuprawniony.

 

13.W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Pretty Girl Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 

14.Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

 

15.Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Pretty Girl:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 

16.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl, w szczególności:

ad. b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

ad. b2) uszkodzenia Karty Podarunkowej Pretty Girl w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

 

17.Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

 

18.W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Pretty Girl pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 

19.W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Pretty Girl będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 

20.W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Pretty Girl będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

 

21.Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, jednakże czytelna w stopniu umożliwiającej weryfikację danych zawartych na karcie. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową Pretty Girl. Pozytywne rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od możliwości odczytania danych zawartych na karcie  sposób niewątpliwy. W przypadku pozytywnego rozpoznania  reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową Pretty Girl, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Pretty Girl w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa Pretty Girl, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej Pretty Girl.

 

22.Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Pretty Girl będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 

23.Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Pretty Girl mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Naprawioną Kartę Podarunkową Pretty Girl Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

 

24.W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej PRETTY GIRL Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej PRETTY GIRL, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa PRETTY GIRL, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

 

25.Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Pretty Girl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

26.Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Pretty Girl do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Pretty Girl potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Pretty Girl w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

27.Karta Podarunkowa Pretty Girl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 

28.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

29.Wydanie Karty Podarunkowej Pretty Girl Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Pretty Girl, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.