REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRETTY GIRL

 

DO PRZEGLĄDANIA STRON NASZEGO SKLEPU ZALECAMY KORZYSTANIE Z PRZEGLĄDAREK:

- GOOGLE CHROME

- MOZILLA FIREFOX

- OPERA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedawcę.

1.2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

1.3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep.internetowy@prettygirl.pl, telefonicznie pod nr: 733785005, oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty pod adresem siedziby Sprzedawcy.

1.4. Zamówienia składane przez Kupującego będącego konsumentem mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na odległość prezentowanych na stronie produktów za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Realizacja zamówień jest dokonywana przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Wszystkie ceny Sprzedawcy są podane w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.

1.7. Koszty przesyłki, według cen określonych w § 6 ust. 6.5,  ponosi Kupujący.

1.8. Umowa zawierana ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

1.9. Sprzedawca świadczy Usługi określone w Regulaminie zgodnie z jego treścią.

2. DEFINICJE

2.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Kupującego w celu utworzenia Konta na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.

2.4. Konto – udostępnione przez Sprzedawcę, po rejestracji przez Kupującego, miejsce na serwerze, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz składanie Zamówień.

2.5. Kupujący – składająca zamówienie osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2.6. Kupujący będący konsumentem – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży na odległość towarów oferowanych przez LPW S.A. z siedzibą w Łodzi.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.prettygirl.pl.

2.8. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LPW S.A. (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańskiej 126/128, jest wpisany do KRS pod nr 0000491563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiada nr  NIP: 1050002094 ,  REGON 101715241, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2.9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

2.10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2.11. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2.12. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

2.13. Umowa – umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.sklep.prettygirl.pl, zawierana na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2.14. Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ SPRZEDAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

- przeglądarka umożliwiająca obsługę oprogramowania CSS i Javascript.

- sprzedawca zaleca używanie przeglądarek: GOOGLE CHROME ; MOZILLA FIREFOX; OPERA

3.2.  Sprzedawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki sprzedaży na odległość oraz wprowadzania usprawnień.

4. ZAŁOŻENIE KONTA 

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta przez Kupującego jest bezpłatne.

4.2. W celu utworzenia Konta Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania Danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefonu (forma kontaktu między Kupującym, a Przewoźnikiem).

4.3. W zakładce „Moje adresy” Kupujący jest zobowiązany podać adres, na jaki ma zostać do niego doręczona przesyłka.

4.4. W przypadku zmiany jakichkolwiek Danych osobowych Kupujący zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji.

4.5. Kupujący przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

- podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

- jest uprawniony do zawarcia Umowy,

- podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.

4.6. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego prześle na podany przez Kupującego Adres poczty elektronicznej wiadomość o potwierdzeniu założenia Konta.

4.7. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana na czas nieokreślony.

4.8. Umowa może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Kupującego z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

4.9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy świadczenia Usług może zostać złożone przez Kupującego w dowolnej formie oraz przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy pod adres: sklep.internetowy@prettygirl.pl, bądź na adres siedziby Sprzedawcy pocztą tradycyjną.

4.10. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego Sprzedawca usuwa Konto Kupującego z serwera.

4.11. Logowanie do sklepu internetowego Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnych. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta.

5. PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

5.1. Kupujący posiadający Konto z celu złożenia zamówienia obowiązani są:

- do zalogowania się na posiadane Konto;

- dodania do koszyka towarów;

- wybrania sposobu dostawy;

- wybrania sposobu płatności;

- potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

5.2. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie produkty wymienione na stronie internetowej w chwili składania zamówienia. 

5.3. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego zamówienia.

5.4. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.

5.5. W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT, Kupujący obowiązany jest o tym poinformować Sprzedawcą oraz podać wszystkie niezbędne do wystawienia faktury VAT dane.

5.6. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5.7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

6. CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

6.1. Na stronie internetowej przy każdym z produktów zamieszczona jest jego cena zawierająca podatek VAT.

6.2. Koszty dostawy, według cen określonych w § 6 ust. 6.5,  ponosi Kupujący.

6.3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

- gotówka – przy odbiorze towaru,

- tradycyjny przelew bankowy

- szybkie płatności tpay.com

6.4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura, na życzenie Kupującego.

6.5. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób:

- Poczta Polska – koszt 11 zł.

- Kurier DPD – koszt 11 zł.

- InPost Paczkomaty - koszt 11 zł.

- Odbiór w sklepie stacjonarnym – koszt 0 zł.

7. REALIZACJA UMOWY

7.1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

7.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

- dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania zamówienia przez sklep Sprzedawcy,

- dla zamówień płatnych przelewem - w momencie otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu.

7.3. W momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Kupujący otrzymuje informację o wysłaniu towaru.

7.4. Przesyłka zostanie dostarczona na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia:

- złożenia przez Kupującego zamówienia - w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy obiorze towaru;

- otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem.

7.5. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1 Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący będący konsumentem otrzymał przesyłkę. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

8.2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Kupującego będącego konsumentem także przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Kupujący będący konsumentem może złożyć także oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełniając internetowy formularz odstąpienia od umowy.

8.4. W przypadku złożenia przez Kupującego będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Kupującemu będącemu konsumentem na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

8.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy przesyłki.

8.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje bezpośrednio na konto Kupującego podane w formularzu odstąpienia od umowy, chyba że Kupujący będący konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8.8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9. Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Kupujący będący Konsumentem, w celu dokonania zwrotu przedmiotu sprzedaży powinien przesłać przedmiot sprzedaży na adres siedziby sprzedawcy(Pretty Girl S.A Sklep Internetowy 90-319 Łódź, ul. Wigury 21, lub też dostarczyć go osobiście na ww. adres w godzinach pracy Sprzedawcy bądź też pozostawić go w jednym ze sklepów stacjonarnych Pretty Girl na terenie całej Polski. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.

8.10. Kupujący będący konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. RĘKOJMIA ZA WADY

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 1 -556 3 Kodeksu cywilnego.

10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

10.1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Sprzedawcy są nowe.

10.2 Kupujący może składać reklamacje dotyczące nabytych towarów.

10.3.Miejscem składania wszelkich reklamacji jest siedziba Sprzedawcy.

10.4. Reklamacje mogą być składane:

- na piśmie, przesyłając zgłoszenie reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy: Pretty Girl S.A Sklep Internetowy, ul. Wigury 21, 90 - 319 Łódź.

10.5. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który znajduje sie w zakładce "Kontakt".

10.6. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, dane kontaktowe, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowany towar oraz dowód zakupu.

10.7. Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.

10.8. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep.internetowy@prettygirl.pl.

10.9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

10.10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10.11. Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii pokazane na witrynie www.prettygirl.pl zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistych.

10.12 Kupujący odsyła reklamowany towar na adres siedziby Sprzedawcy na swój koszt.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Administratorem danych osobowych Kupującego jest LPW S.A. z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańskiej 126/128 – Sprzedawca.

11.2. Sprzedawca gromadzi dane Kupującego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zawieranej umowy, w tym rozliczenia wzajemnych świadczeń. Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Kupującego, jego dane mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych oraz na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

11.3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniego wyrażenia zgody przez osoby, których dane osobowe dotyczą, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach udostępnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy

prawa.

11.4. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupującego:

- imię i nazwisko;

- adres dostawy zamówionych produktów;

- numer telefonu;

- adres poczty elektronicznej;

11.5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.6. W przypadku zmiany danych, w tym w szczególności adresu dostawy przesyłki, Kupujący bez zbędnej zwłoki obowiązany jest poinformować o zmianie Sprzedawcę.

11.7. Kupujący, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

12.1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.sklep.prettygirl.pl nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.sklep.prettygirl.pl nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

12.3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

12.4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.prettygirl.pl.

12.5. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 stycznia 2018 roku.

13.2. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.prettygirl.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.

13.3. Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.

13.4. Kupującemu przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

13.5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.

13.6.Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

13.7. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sprzedawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z komputerem, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sprzedawcy, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.