REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W POSTACI NEWSLETTERA SKLEPU PRETTY GIRL

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci przesyłania newslettera sklepu Pretty Girl firmy LPW S.A. (zwany dalej usługodawcą) z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańska 126/128, wpisanego do KRS pod nr 0000491563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającego nr  NIP: 1050002094,  REGON 101715241. 

§ 1 Definicje

1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Usługodawcy.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej newslettera Usługodawcy. 
5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).  
6. Usługodawca  – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą m.in.  świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą LPW S.A. z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańska 126/128,  wpisany do KRS pod nr 0000491563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadający nr  NIP: 1050002094,  REGON 101715241, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).  
7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.).
8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.  

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).  
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy niniejszy Regulamin, także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, jakim posługuje się Usługobiorca.  
3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w jego siedzibie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep.internetowy@prettygirl.pl telefonu: 042 665 97 33 oraz poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
4. Wszystkie ceny podawane w Newsletter są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
5. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Usługodawcy jest bezpłatne.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 

§ 3 Warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX, OPERA, 
  • posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 4 Zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę

1. Usługobiorca wypełniając formularz zapisu do newslettera wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
2. Zgoda wyrażona przez Usługobiorcę na świadczenie Usługi może być w każdym czasie odwołana.
3.Do rozpoczęcia świadczenia Usługi konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
  - Adresu poczty elektronicznej;
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi w w dniu następnym od momentu wysłania poprawnie wypełnionego formularza zapisu do Newslettera.
5. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.
6.Usługodawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Usługodawcą), możliwe do odczytania przez Usługodawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera Usługobiorcy, na którym zostały zapisane.
7. Oferta przedstawiona w każdym z Newsletterów wiąże Usługodawcę w terminie określonym w Newsletterze.
8. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera  wysyłając informację o rezygnacji pocztą elektroniczną pod Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: newsletter@prettygirl.pl . Przesłanie wiadomości ww. skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie realizacji Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
2. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Usługobiorca może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep.internetowy@prettygirl.pl. 
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.


§ 6 Ochrona danych osobowych Usługobiorcy

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
2. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Usługi.
3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:  adres poczty elektronicznej Usługobiorcy
4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach sklepu internetowego Usługodawcy.  Usługodawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)
5. Usługodawca zapewnia całkowitą ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany przez Usługodawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

§ 7 Własność intelektualna i przemysłowa

1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletterze przesyłanym przez Usługodawcę nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletter przesyłanym przez Usługodawcę nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy. 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszym Regulamin wychodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku.
2. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.sklep.prettygirl.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
3. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
5. Usługobiorcy, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kc przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
6. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.