POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter danych osobowych jeżeli można dzięki niej zidentyfikować konkretną osobę.

Format danych osobowych Dane osobowe mogą występować w wielu możliwych formatach i na różnych nośnikach, np. na płycie, na kasecie, pod postacią kodu, na papierze, w formie liczbowej (np. PESEL), graficznej, fotograficznej czy też alfabetycznej…

Dane osobowe wrażliwe są to dane ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniowa.  Dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, życiu seksualnym oraz dane dotyczące orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym to również dane wrażliwe. Zabronione jest przetwarzanie tych danych poza kilkoma nakazami administracyjnymi związanymi z wypełnieniem obowiązków nałożonych na administratora danych w dziedzinie prawa pracy ,zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Administrator danych to podmiot prawny, który ma zdolność do nabywania praw i zobowiązań. Podejmuje decyzję o przetwarzaniu danych osobowych i bierze za to pełną odpowiedzialność. W naszej organizacji Administratorem danych jest nasz Pracodawca (nie mylić z działem kadr czy IT).

Procesor to inny podmiot prawny związany z Administratorem umową. Procesor przetwarza dane na zlecenie Administratora i w jego imieniu. Nie może wychodzić wskazane mu cele i zakres przetwarzania danych osobowych. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy procesor będzie musiał zwrócić wszystkie dane. Przykład : W naszej organizacji procesorem jest dział IT.

Przetwarzanie danych to jakiekolwiek działanie na danych osobowych takie jak np.: Zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, organizowanie, ujawnianie, przesyłanie, drukowanie, adaptowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, przeglądanie, rozpowszechnianie, udostępnianie… itp.

Polityka Prywatności

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

PREETYGIRL.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

PREETYGIRL.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Magazyn Strefa Mody 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 21, NIP: 7252158974, numer telefonu kontaktowego 732 990 490, adres e-mail: sklep.internetowy@prettygirl.pl

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co się zdecydujesz, w celu którym może być:

     1. świadczenie usług oferowanych w Sklepie Internetowym;

     2. realizacja Twoich zamówień oraz Umów Sprzedaży;

     3. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

 4. Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

     1. umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

     2. ciążący na administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

     3. zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

     4. Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

     5. prawnie uzasadniony interes administratora, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 5. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 6. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 7. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

 8. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

 1. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

 3. zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

 • adres IP;

 • wersję oprogramowania przeglądarki;

 • system operacyjny komputera;

 • logi systemowe;

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.

 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.

 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

  1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

  2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  3. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

  4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: sklep.internetowy@prettygirl.pl

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz Procesorzy czyli np. podmioty współpracujące z LPW S.A., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe .

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.