Regulaminy sklepu Pretty Girl

Regulamin sklepu internetowego Pretty Girl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRETTY GIRL

DO PRZEGLĄDANIA STRON NASZEGO SKLEPU ZALECAMY KORZYSTANIE Z PRZEGLĄDAREK:

– GOOGLE CHROME

– MOZILLA FIREFOX

– OPERA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedawcę.

1.2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

1.3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep.internetowy@prettygirl.pl, telefonicznie pod nr: 732 990 490, oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty pod adresem siedziby Sprzedawcy.

1.4. Zamówienia składane przez Kupującego będącego konsumentem mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na odległość prezentowanych na stronie produktów za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Realizacja zamówień jest dokonywana przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Wszystkie ceny Sprzedawcy są podane w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.

1.7. Koszty przesyłki, według cen określonych w § 6 ust. 6.5, ponosi Kupujący.

1.8. Umowa zawierana ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

1.9. Sprzedawca świadczy Usługi określone w Regulaminie zgodnie z jego treścią.

2. DEFINICJE

2.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Kupującego w celu utworzenia Konta na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.

2.4. Konto – udostępnione przez Sprzedawcę, po rejestracji przez Kupującego, miejsce na serwerze, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz składanie Zamówień.

2.5. Kupujący – składająca zamówienie osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2.6. Kupujący będący konsumentem – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży na odległość towarów oferowanych przez Strefa Mody 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.prettygirl.pl.

2.8. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Strefa Mody 2 Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90 – 319 Łódź) ul. Wigury 21, jest wpisany do KRS pod nr 0000645314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiada nr NIP: 7252158974 , REGON 365860702, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2.9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

2.10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

2.11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2.12. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

2.13. Umowa – umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.sklep.prettygirl.pl, zawierana na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2.14. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ SPRZEDAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

– połączenie z siecią Internet,

– przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

– przeglądarka umożliwiająca obsługę oprogramowania CSS i Javascript.

– sprzedawca zaleca używanie przeglądarek: GOOGLE CHROME ; MOZILLA FIREFOX; OPERA

3.2. Sprzedawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki sprzedaży na odległość oraz wprowadzania usprawnień.

4. ZAŁOŻENIE KONTA

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta przez Kupującego jest bezpłatne.

4.2. W celu utworzenia Konta Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania Danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefonu (forma kontaktu między Kupującym, a Przewoźnikiem). Celem uzyskania powyższych danych jest komunikacja z Kupującym, oraz realizacja transakcji.

4.3. W zakładce „Moje adresy” Kupujący jest zobowiązany podać adres, na jaki ma zostać do niego doręczona przesyłka.

4.4. W przypadku zmiany jakichkolwiek Danych osobowych Kupujący zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji. Celem uzyskania powyższych danych jest poprawna komunikacja z Kupującym, oraz realizacja transakcji.

4.5. Kupujący przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

– podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

– jest uprawniony do zawarcia Umowy,

– podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.

4.6. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego prześle na podany przez Kupującego Adres poczty elektronicznej wiadomość o potwierdzeniu założenia Konta.

4.7. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana na czas nieokreślony.

4.8. Umowa może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Kupującego z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

4.9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy świadczenia Usług może zostać złożone przez Kupującego w dowolnej formie oraz przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy pod adres: sklep.internetowy@prettygirl.pl, bądź na adres siedziby Sprzedawcy pocztą tradycyjną.

4.10. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego Sprzedawca usuwa Konto Kupującego z serwera.

4.11. Logowanie do sklepu internetowego Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnych. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta.

5. PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

5.1. Kupujący posiadający Konto z celu złożenia zamówienia obowiązani są:

– do zalogowania się na posiadane Konto;

– dodania do koszyka towarów;

– wybrania sposobu dostawy;

– wybrania sposobu płatności;

– potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

5.2. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie produkty wymienione na stronie internetowej w chwili składania zamówienia.

5.3. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego zamówienia.

5.4. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.

5.5. W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT, Kupujący obowiązany jest o tym poinformować Sprzedawcą oraz podać wszystkie niezbędne do wystawienia faktury VAT dane.

5.6. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5.7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

6. CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

6.1. Na stronie internetowej przy każdym z produktów zamieszczona jest jego cena zawierająca podatek VAT.

6.2. Koszty dostawy, według cen określonych w § 6 ust. 6.5, ponosi Kupujący.

6.3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

– gotówka – przy odbiorze towaru,

– tradycyjny przelew bankowy

– szybkie płatności tpay.com

6.4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura, na życzenie Kupującego.

6.5. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób:

– Poczta Polska – koszt 11 zł.

– Kurier DPD – koszt 11 zł.

– InPost Paczkomaty – koszt 11 zł.

– Odbiór w sklepie stacjonarnym – koszt 0 zł.

6.6 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. REALIZACJA UMOWY

7.1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

7.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

– dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze – w momencie otrzymania zamówienia przez sklep Sprzedawcy,

– dla zamówień płatnych przelewem – w momencie otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu.

7.3. W momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Kupujący otrzymuje informację o wysłaniu towaru.

7.4. Przesyłka zostanie dostarczona na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia:

– złożenia przez Kupującego zamówienia – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy obiorze towaru;

– otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem.

7.5. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1 Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący będący konsumentem otrzymał przesyłkę. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

8.2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Kupującego będącego konsumentem także przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Kupujący będący konsumentem może złożyć także oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełniając internetowy formularz odstąpienia od umowy.

8.4. W przypadku złożenia przez Kupującego będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Kupującemu będącemu konsumentem na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

8.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy przesyłki.

8.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje bezpośrednio na konto Kupującego podane w formularzu odstąpienia od umowy, chyba że Kupujący będący konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8.8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9. Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Kupujący będący Konsumentem, w celu dokonania zwrotu przedmiotu sprzedaży powinien przesłać przedmiot sprzedaży na adres siedziby sprzedawcy(Strefa Mody 2 Sp. z o.o. Sklep Internetowy 90-319 Łódź, ul. Wigury 21, lub też dostarczyć go osobiście na ww. adres w godzinach pracy Sprzedawcy bądź też pozostawić go w jednym ze sklepów stacjonarnych Pretty Girl na terenie całej Polski. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.

8.10. Kupujący będący konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. RĘKOJMIA ZA WADY

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 1 -556 3 Kodeksu cywilnego.

10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

10.1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Sprzedawcy są nowe.

10.2 Kupujący może składać reklamacje dotyczące nabytych towarów.

10.3.Miejscem składania wszelkich reklamacji jest siedziba Sprzedawcy.

10.4. Reklamacje mogą być składane:

– na piśmie, przesyłając zgłoszenie reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy: Magazyn Strefa Mody 2 Sklep Internetowy, ul. Wigury 21, 90 – 319 Łódź.

10.5. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który znajduje się w zakładce “Kontakt”.

10.6. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, dane kontaktowe, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowany towar oraz dowód zakupu.

10.7. Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.

10.8. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep.internetowy@prettygirl.pl.

10.9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

10.10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10.11. Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii pokazane na witrynie www.prettygirl.pl zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistych.

10.12 Kupujący odsyła reklamowany towar na adres siedziby Sprzedawcy na swój koszt.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Strefa Mody 2 Sp. z o.o.. z siedzibą w Łodzi (90 – 319 Łódź) ul. Wigury 21 – Sprzedawca.

11.2. Sprzedawca gromadzi dane Kupującego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zawieranej umowy, w tym rozliczenia wzajemnych świadczeń. Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Kupującego, jego dane mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych oraz na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

11.3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniego wyrażenia zgody przez osoby, których dane osobowe dotyczą, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach udostępnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11.4. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupującego:

– imię i nazwisko;

– adres dostawy zamówionych produktów;

– numer telefonu;

– adres poczty elektronicznej;

11.5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.6. W przypadku zmiany danych, w tym w szczególności adresu dostawy przesyłki, Kupujący bez zbędnej zwłoki obowiązany jest poinformować o zmianie Sprzedawcę.

11.7. Kupujący, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

12.1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.sklep.prettygirl.pl nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.sklep.prettygirl.pl nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

12.3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

12.4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.prettygirl.pl.

12.5. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2018 roku.

13.2. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.prettygirl.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.

13.3. Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.

13.4. Kupującemu przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

13.5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.

13.6.Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

13.7. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sprzedawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z komputerem, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sprzedawcy, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

Regulamin swiadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci newslettera sklepu Strefa Mody 2

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W POSTACI NEWSLETTERA SKLEPU PRETTY GIRL

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci przesyłania newslettera sklepu Pretty Girl firmy LPW S.A. z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańska 126/128, wpisanego do KRS pod nr 0000491563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającego nr NIP: 1050002094, REGON 101715241, oraz Strefa Mody 2 Sp. z o.o. ul. Wigury 21, 90-319 Łódź , wpisanego do KRS pod 0000645314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającego nr NIP: 7252158974, REGON 365860702 (zwanych dalej Administratorami).

§ 1 Definicje

1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Administratorów w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Administratora.

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratorów na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej newslettera Administratorów.

5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

6. Administratorzy – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą m.in. świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą LPW S.A. z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańska 126/128, wpisany do KRS pod nr 0000491563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadający nr NIP: 1050002094, REGON 101715241, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) oraz Strefa Mody 2 Sp. z o.o. ul. Wigury 21, 90-319 Łódź , wpisanego do KRS pod 0000645314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającego nr NIP: 7252158974, REGON 365860702

7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.).

8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2. Administratorzy nieodpłatnie udostępniają Usługobiorcy niniejszy Regulamin, także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, jakim posługuje się Usługobiorca.

3. Kontakt z Administratorami jest możliwy w jego siedzibie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep.internetowy@prettygirl.pl telefonu: 042 665 97 33 oraz poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratorów.

4. Wszystkie ceny podawane w Newsletter są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.

5. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Administratorów na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Administratorów jest bezpłatne.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

7. Administratorzy świadczą Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 3 Warunki świadczenia Usługi przez Administratora

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administratorzy są następujące:

połączenie z siecią Internet,

przeglądarka internetowa GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX, OPERA,

posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 4 Zasady świadczenia Usługi przez Administratorów

1. Usługobiorca wypełniając formularz zapisu do newslettera wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Administratorów.

2. Zgoda wyrażona przez Usługobiorcę na świadczenie Usługi może być w każdym czasie odwołana.

3.Do rozpoczęcia świadczenia Usługi konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

– Adresu poczty elektronicznej;

4. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi w w dniu następnym od momentu wysłania poprawnie wypełnionego formularza zapisu do Newslettera.

5. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

6.Administrator informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Administartorami), możliwe do odczytania przez Administratorów. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera Usługobiorcy, na którym zostały zapisane.

7. Oferta przedstawiona w każdym z Newsletterów wiąże Administratorów w terminie określonym w Newsletterze.

8. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając informację o rezygnacji pocztą elektroniczną pod Adres poczty elektronicznej Administratorów: newsletter@prettygirl.pl . Przesłanie wiadomości ww. skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie realizacji Usługi świadczonej przez Administratorów.

2. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Usługobiorca może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Administratorów: sklep.internetowy@prettygirl.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

4. Administratorzy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Administratorzy zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

§ 6 Ochrona danych osobowych Usługobiorcy

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy są Administratorzy.

2. Administratorzy gromadzą i przetwarza dane Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Usługi.

3. Administratorzy mogą przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej Usługobiorcy

4. Administratorzy zapewniają bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach sklepu internetowego Administratorów. Administratorzy spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

5. Administratorzy zapewnia całkowitą ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany przez Administratorów w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

§ 7 Własność intelektualna i przemysłowa

1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletterze przesyłanym przez Administratorów nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletter przesyłanym przez Administratorów nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Administratorów.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszym Regulamin wychodzi w życie w dniu 22 maja 2018 roku.

2. Administratorzy zapewniają, że w każdym momencie na stronie www.sklep.prettygirl.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

3. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

4. Administratorzy informują, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.

5. Usługobiorcy, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kc przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

6. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin akcji Zostań Przyjaciółką Pretty Girl

REGULAMIN AKCJI

„ZOSTAŃ PRZYJACIÓŁKĄ PRETTY GIRL”

Organizatorem akcji marketingowej jest LPW S.A. z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90-520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 1050002094, oraz nazwą Strefa Mody 2 Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90 – 319 Łódź) ul. Wigury 21, jest wpisany do KRS pod nr 0000645314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiada nr NIP: 7252158974 , REGON 365860702 zwani dalej „Organizatorem”.

Akcja marketingowa „Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” obowiązuje w sklepach Pretty Girl na terenie całego kraju od 12. Kwietnia 2018 roku do 30. Września 2019 , w godzinach otwarcia sklepu.

Powyższa akcja marketingowa polega na zachęceniu klientów salonów Pretty Girl do dodania swojego adresu e-mail do bazy klientów salonu Pretty Girl i wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych na podany adres. Wysyłanie informacji marketingowych jest jedynym celem zbierania adresów e-mail klientów Pretty Girl.

Klient , biorący udział w w/w akcji marketingowej , otrzyma na podany adres , specjalny kod rabatowy , uprawniający go do zakupów z 10% rabatem w sklepie online, jednak nie później niż w dniu podanym na otrzymanym kuponie rabatowym .

Kod rabatowy będzie ważny na każdą transakcję dokonywaną w salonie online Pretty Girl .

Korzystając z kodu rabatowego , klient otrzyma upust 10% od ceny podanej na metce.

7.Aby skorzystać z w/w rabatu , klient podczas dokonywania zakupu powinien pokazać sprzedawcy otrzymany wcześniej wydrukowany kod rabatowy. (W przypadku innych urządzeń mobilnych , możliwe jest okazanie kodu rabatowego sprzedawcy w taki sposób , który jednoznacznie potwierdzałby zasadność przyznania rabatu).

8.Dodatkowo każdy Klient, który może udowodnić uczestnictwo w programie Zostań Przyjaciółką Pretty Girl (np. przez pokazanie personelowi salonu stacjonarnego , jakiegokolwiek emaila wysłanego przez Organizatora na jego adres prywatny), może wyjątkowo wymienić zakupiony u Organizatora towar o siedem dni później niż w standardowej procedurze zwrotu i wymiany towaru w salonach Pretty Girl. Czas wymiany ,w związku z tym dla każdego uczestnika programu Zostań Przyjaciółką Pretty Girl trwałby przez 14 dni od daty zakupu. W przypadku chęci zwrotu towaru , uczestnik programu Zostań Przyjaciółką Pretty Girl analogicznie nabywa prawo do zwrotu należności za towar ,na Kartę Podarunkową Pretty Girl , w okresie 14 dni od daty zakupu towaru.

Towar zakupiony w ramach Akcji marketingowej „Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” nie podlega zwrotom . 10% rabat nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach Pretty Girl .

Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).

Każdy Klient ma prawo skorzystać z w/w rabatu, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Regulamin promocji: Oferta specjalna -30% na SALE

REGULAMIN PROMOCJI

-30% na towar SALE”

  1. Organizatorem promocji są LPW S.A. z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, oraz STREFA MODY 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Wigury 21, 90‐319 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000645314 zwanych dalej „Organizatorem”

  1. Promocja „ -30% na towar SALE ” obowiązuje w sklepach Pretty Girl w całej Polsce w dniach od 11 czerwca do 17 czerwca 2019r. w godzinach otwarcia sklepu lub do wyczerpania zapasów

  1. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Pretty Girl

  1. Promocja dotyczy wszystkich modeli oznaczonych pomarańczową metką SALE w salonach Pretty Girl.

  1. Promocja polega na obniżeniu wartości towaru objętego promocją o 30%, od ceny znajdującej się na metce

  1. Towar zakupiony w ramach Promocji „ – 30% na towar SALE” podlega zwrotom i wymianom, na takich samych zasadach jak w ofercie sprzedaży regularnej

Akcja „– 30% na towar SALE” nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach

  1. Każdy Klient ma prawo skorzystać z promocji, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdym sklepie Pretty Girl w trakcie trwania promocji oraz na stronie internetowej www.prettygirl.pl. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.)

  1. Wszelkie zapytania związane z Promocją proszę kierować na adres: marketing@prettygirl.pl

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

Regulaminy salonów stacjonarnych

Regulamin zwrotów towarów pełnowartościowych w salonach Pretty Girl

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ ZAKUPIONY TOWAR PODLEGA WYMIANIE I ZWROTOM

W CIĄGU SIEDMIU DNI OD DATY ZAKUPU.

Zwrot kwoty, którą Klient uiścił w momencie zakupu, odbywa się tylko i wyłącznie poprzez doładowanie lub aktywację karty podarunkowej PRETTY GIRL.

PODSTAWĄ WYMIANY LUB ZWROTU NA INNY TOWAR JEST DOWÓD ZAKUPU. SZCZEGÓŁY WARUNKÓW WYMIANY LUB ZWROTU OKREŚLA REGULAMIN ZNAJDUJĄCY SIĘ W KAŻDYM SKLEPIE STACJONARNYM I NA www.prettygirl.pl

1. Towar sprzedawany w salonach jest własnością STREFA MODY 2 Sp. z o.o. i LPW S.A.

2. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą STREFA MODY 2 Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90- 319 Łódź) ul. Wigury 21, jest wpisany do KRS pod nr 0000645314, posiada nr NIP: 7252158974, REGON 365850702 oraz LPW S.A. (zwanym dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90-520 Łódź) ul. Gdańska 126/128, posiada nr. NIP 105-000-20-94 REGON: 101715241. Kontakt ze sprzedawcami jest możliwy pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@prettygirl.pl, oraz w godzinach pracy Sprzedawcy, tj. od 08:00 do 16:00 pod numerem 42 665 97 02.

3. Przedsiębiorca prowadzi działalność obejmującą sprzedaż odzieży m.in. w sklepach stacjonarnych. 

4. Wszystkie towary sprzedawane w Salonie Sprzedawcy są nowe.

5. Wszystkie ceny Sprzedawcy są podane w złotych polskich PLN i uwzględniają podatek VAT.

6. Kupujący powinien zachować dowód zakupu.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w dacie dokonywania przez Kupującego zakupu.

8. Miejscem składania reklamacji dotyczącej nabytego produktu jest sklep stacjonarny lub siedziba Sprzedawcy.

9. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz dane kontaktowe, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady, datę zakupu towaru. Do zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien dołączyć reklamowany towar.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

11. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

12. Zgodnie z ustawą z dnia 09 maja 2014 „O informowaniu o cenach towarów i usług” informujemy, że bieżąca obniżka cen oraz akcje marketingowe – regulamin dostępny przy kasie – ma charakter sezonowy i związana jest tylko i wyłącznie z wyprzedażą minionej kolekcji.

Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1.Definicje:

a. Wydawca – LPW S.A. z siedzibą w Łodzi  przy ulicy Gdańskiej 124/126

b. Salon Sprzedaży– położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci Pretty Girl punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych Pretty Girl.

c. Karta Podarunkowa Pretty Girl – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

d. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Pretty Girl.

e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Pretty Girl, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

f. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

2.Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Pretty Girl (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl.

3.Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Pretty Girl.

4.Wartość Karty Podarunkowej Pretty Girl wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5.W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Pretty Girl, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

6.W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Pretty Girl, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

7.Karta Podarunkowa Pretty Girl nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8.Karta Podarunkowa Pretty Girl zachowuje ważność przez okres 365 dni  od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Pretty Girl Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Pretty Girl nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl nie może zostać przedłużony.

9.Karta Podarunkowa Pretty Girl może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.

10.Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Pretty Girl Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

11.Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Pretty Girl, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12.Realizacja Karty Podarunkowej Pretty Girl przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Pretty Girl w sposób nieuprawniony.

13.W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Pretty Girl Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

14.Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

15.Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Pretty Girl:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl, w szczególności:

ad. b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

ad. b2) uszkodzenia Karty Podarunkowej Pretty Girl w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

17.Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

18.W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Pretty Girl pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

19.W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Pretty Girl będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

20.W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Pretty Girl będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

21.Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, jednakże czytelna w stopniu umożliwiającej weryfikację danych zawartych na karcie. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową Pretty Girl. Pozytywne rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od możliwości odczytania danych zawartych na karcie  sposób niewątpliwy. W przypadku pozytywnego rozpoznania  reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową Pretty Girl, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Pretty Girl w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa Pretty Girl, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej Pretty Girl.

22.Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Pretty Girl będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

23.Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Pretty Girl mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Naprawioną Kartę Podarunkową Pretty Girl Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

24.W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej PRETTY GIRL Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej PRETTY GIRL, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa PRETTY GIRL, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

25.Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Pretty Girl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

26.Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Pretty Girl do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Pretty Girl potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Pretty Girl w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

27.Karta Podarunkowa Pretty Girl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

28.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

29.Wydanie Karty Podarunkowej Pretty Girl Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Pretty Girl, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.