Regulaminy sklepu Pretty Girl

Regulamin sklepu internetowego Pretty Girl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PRETTYGIRL.PL

Szanowni Klienci, mamy przyjemność zaprezentować Regulamin Korzystania z naszego Sklepu Internetowego PRETTYGIRL.PL znajdującego się pod adresem domenowym PrettyGirl.pl, który zwany będzie dalej „Regulaminem”.

W niniejszym Regulaminie znajdą Państwo niezbędne informację na temat zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasad świadczenia Usług przez Sprzedawcę oraz zasady składania Zamówień na wyjątkowe Produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego, Dyrektywę 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§1 TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE

Celem precyzyjnego wyjaśnienia Państwu zasad funkcjonowania naszego Sklepu Internetowego w Regulaminie użyliśmy poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. sklep.internetowy@prettygirl.pl

  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;

  4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

  5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

  6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  7. Sklep Internetowy – nasz Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

  8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest PALAMO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. ul. Narutowicza 40/1, NIP: 725 229 05 50, numer telefonu kontaktowego 732 990 490 .

  9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

  10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca między innymi na prowadzeniu konta Klienta;

  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 2. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.

 3. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (zalecane – GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX, OPERA)

  2. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,

  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  4. włączona obsługa plików cookies.

§3 KONTO KLIENTA

 1. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.

 2. Rejestracji Konta Klienta dokonać można z poziomu strony głównej Sklepu Internetowego poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę Konta lub z poziomu formularza Zamówienia zaznaczając opcję „STWORZYĆ KONTO?”.

 3. Standardowa procedura rejestracji odbywa się z wykorzystaniem interaktywnego formularza rejestracji. W ramach tego formularza Klient zostanie poproszony o wprowadzenie wyłącznie wymaganych danych takich jak adres e-mail, hasło oraz zaznaczenie stosownych oświadczeń.

 4. Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych osobowych wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz ewentualne złożenia oświadczeń w sprawie innych wskazanych kwestii.

 5. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń woli poprzez zaznaczenie wymaganych i dostępnych opcji należy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. Po kliknięciu w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta drogą elektroniczną umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

 6. Z chwilą kliknięcia przycisku, o którym mowa powyżej w pkt. 5 Sprzedawca celem potwierdzenia rejestracji wysyła do Klienta dokonującego rejestracji Powiadomienie.

 7. Umowa świadczenia Usług zawarta zostaje pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na czas nieokreślony. Umowa ta może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy świadczenia Usług może zostać złożone przez Klienta w dowolnej formie oraz przesłane na Adres mailowy bądź na adres siedziby Sprzedawcy pocztą tradycyjną.

 9. Wypowiedzenie umowy przez Klienta związane jest z usunięciem Konta Klienta z serwera.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Pragniemy zagwarantować każdemu Klientowi maksymalną wygodę dlatego funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwia dokonywanie zakupów zarówno po dokonaniu wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak i bez dokonywania rejestracji.

 2. W celu dokonania zakupu Produktu dostępnego w ofercie Sprzedawcy, Klient powinien wybrać interesujący go Produkt określając jego parametry, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. Kliknięcie w ten przycisk powoduje przeniesienie Produktu do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów lub finalizacji Zamówienia.

 3. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym należy wejść do Koszyka klikając w jego ikonę dostępną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego. Po sprawdzeniu danych dotyczących naszych zakupów w Sklepie Internetowym w celu uruchomienia formularza Zamówienia należy kliknąć w przycisk PRZEJDŹ DO KASY.

 4. Złożenia Zamówienia odbywa się poprzez wprowadzenie w Formularzu Zamówienia następujących danych:

  1. wskazanych przez formularz danych osobowych (opcjonalnie uwag lub posiadanych przez Klienta kuponów)

  2. formy dostawy,

  3. formy płatności,

złożenie stosownych oświadczeń oraz kliknięcie w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ.

 1. Z chwilą kliknięcia w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

§5 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

  1. Płatności przelewem z wykorzystaniem systemu Przelewy24;

  2. W momencie odbioru Zamówienia (Pobranie);

 1. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy:

  1. Firmy Kurierskiej z płatnością w formie przedpłaty;

  2. Firmy kurierskiej z płatnością w formie pobrania;

 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki w formularzu Zamówienia.

 4. Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych z wyjątkiem dostawy Produktów, które na karcie Produktu w Sklepie Internetowym mają informację o wydłużonym czasie wykonania i realizacji zamówienia.

 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

 6. Przesyłka zostanie dostarczona na adres Klienta, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia:

  1. złożenia przez Klienta zamówienia – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy obiorze towaru;

  2. otrzymania środków lub potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem;

 7. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

§6 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu lub Usługi. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

 3. Złożenie reklamacji następuje w formie pisemnej poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego adres siedziby Sprzedawcy.

 4. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.

 6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 7. Szanowni Klienci warto wiedzieć, że względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii ukazane na witrynach Sklepu Internetowego zdjęcia Produktów mogą przedstawiać Produkt w sposób różniący się od rzeczywistego wizerunku Produktu.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.

 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.

 3. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .

 5. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy sprzedaży.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2019 roku do odwołania.

Regulamin swiadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci newslettera sklepu Palamo Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W POSTACI NEWSLETTERA SKLEPU PRETTY GIRL

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci przesyłania newslettera sklepu Pretty Girl firmy LPW S.A. z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańska 126/128, wpisanego do KRS pod nr 0000491563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającego nr NIP: 1050002094, REGON 101715241, oraz Strefa Mody 2 Sp. z o.o. ul. Wigury 21, 90-319 Łódź , wpisanego do KRS pod 0000645314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającego nr NIP: 7252158974, REGON 365860702 (zwanych dalej Administratorami).

§ 1 Definicje

1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Administratorów w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Administratora.

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratorów na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej newslettera Administratorów.

5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

6. Administratorzy – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą m.in. świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą LPW S.A. z siedzibą w Łodzi (90 – 520 Łódź) ul. Gdańska 126/128, wpisany do KRS pod nr 0000491563 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadający nr NIP: 1050002094, REGON 101715241, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) oraz Strefa Mody 2 Sp. z o.o. ul. Wigury 21, 90-319 Łódź , wpisanego do KRS pod 0000645314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiadającego nr NIP: 7252158974, REGON 365860702

7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.).

8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

2. Administratorzy nieodpłatnie udostępniają Usługobiorcy niniejszy Regulamin, także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, jakim posługuje się Usługobiorca.

3. Kontakt z Administratorami jest możliwy w jego siedzibie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep.internetowy@prettygirl.pl telefonu: 042 665 97 33 oraz poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratorów.

4. Wszystkie ceny podawane w Newsletter są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.

5. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Administratorów na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Administratorów jest bezpłatne.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

7. Administratorzy świadczą Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 3 Warunki świadczenia Usługi przez Administratora

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administratorzy są następujące:

połączenie z siecią Internet,

przeglądarka internetowa GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX, OPERA,

posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 4 Zasady świadczenia Usługi przez Administratorów

1. Usługobiorca wypełniając formularz zapisu do newslettera wyraża zgodę na świadczenie Usługi przez Administratorów.

2. Zgoda wyrażona przez Usługobiorcę na świadczenie Usługi może być w każdym czasie odwołana.

3.Do rozpoczęcia świadczenia Usługi konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

– Adresu poczty elektronicznej;

4. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi w w dniu następnym od momentu wysłania poprawnie wypełnionego formularza zapisu do Newslettera.

5. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

6.Administrator informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Administartorami), możliwe do odczytania przez Administratorów. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera Usługobiorcy, na którym zostały zapisane.

7. Oferta przedstawiona w każdym z Newsletterów wiąże Administratorów w terminie określonym w Newsletterze.

8. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając informację o rezygnacji pocztą elektroniczną pod Adres poczty elektronicznej Administratorów: newsletter@prettygirl.pl . Przesłanie wiadomości ww. skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie realizacji Usługi świadczonej przez Administratorów.

2. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Usługobiorca może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Administratorów: sklep.internetowy@prettygirl.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

4. Administratorzy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Administratorzy zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

§ 6 Ochrona danych osobowych Usługobiorcy

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy są Administratorzy.

2. Administratorzy gromadzą i przetwarza dane Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Usługi.

3. Administratorzy mogą przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej Usługobiorcy

4. Administratorzy zapewniają bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach sklepu internetowego Administratorów. Administratorzy spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

5. Administratorzy zapewnia całkowitą ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany przez Administratorów w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

§ 7 Własność intelektualna i przemysłowa

1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletterze przesyłanym przez Administratorów nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletter przesyłanym przez Administratorów nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Administratorów.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszym Regulamin wychodzi w życie w dniu 22 maja 2018 roku.

2. Administratorzy zapewniają, że w każdym momencie na stronie www.sklep.prettygirl.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

3. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

4. Administratorzy informują, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.

5. Usługobiorcy, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kc przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

6. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin akcji Zostań Przyjaciółką Pretty Girl

REGULAMIN AKCJI

„ZOSTAŃ PRZYJACIÓŁKĄ PRETTY GIRL”

Organizatorem akcji marketingowej jest LPW S.A. z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90-520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 1050002094, oraz nazwą Strefa Mody 2 Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90 – 319 Łódź) ul. Wigury 21, jest wpisany do KRS pod nr 0000645314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, posiada nr NIP: 7252158974 , REGON 365860702 zwani dalej „Organizatorem”.

Akcja marketingowa „Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” obowiązuje w sklepach Pretty Girl na terenie całego kraju od 12. Kwietnia 2018 roku do 30. Września 2019 , w godzinach otwarcia sklepu.

Powyższa akcja marketingowa polega na zachęceniu klientów salonów Pretty Girl do dodania swojego adresu e-mail do bazy klientów salonu Pretty Girl i wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych na podany adres. Wysyłanie informacji marketingowych jest jedynym celem zbierania adresów e-mail klientów Pretty Girl.

Klient , biorący udział w w/w akcji marketingowej , otrzyma na podany adres , specjalny kod rabatowy , uprawniający go do zakupów z 10% rabatem w sklepie online, jednak nie później niż w dniu podanym na otrzymanym kuponie rabatowym .

Kod rabatowy będzie ważny na każdą transakcję dokonywaną w salonie online Pretty Girl .

Korzystając z kodu rabatowego , klient otrzyma upust 10% od ceny podanej na metce.

7.Aby skorzystać z w/w rabatu , klient podczas dokonywania zakupu powinien pokazać sprzedawcy otrzymany wcześniej wydrukowany kod rabatowy. (W przypadku innych urządzeń mobilnych , możliwe jest okazanie kodu rabatowego sprzedawcy w taki sposób , który jednoznacznie potwierdzałby zasadność przyznania rabatu).

8.Dodatkowo każdy Klient, który może udowodnić uczestnictwo w programie Zostań Przyjaciółką Pretty Girl (np. przez pokazanie personelowi salonu stacjonarnego , jakiegokolwiek emaila wysłanego przez Organizatora na jego adres prywatny), może wyjątkowo wymienić zakupiony u Organizatora towar o siedem dni później niż w standardowej procedurze zwrotu i wymiany towaru w salonach Pretty Girl. Czas wymiany ,w związku z tym dla każdego uczestnika programu Zostań Przyjaciółką Pretty Girl trwałby przez 14 dni od daty zakupu. W przypadku chęci zwrotu towaru , uczestnik programu Zostań Przyjaciółką Pretty Girl analogicznie nabywa prawo do zwrotu należności za towar ,na Kartę Podarunkową Pretty Girl , w okresie 14 dni od daty zakupu towaru.

Towar zakupiony w ramach Akcji marketingowej „Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” nie podlega zwrotom . 10% rabat nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach Pretty Girl .

Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).

Każdy Klient ma prawo skorzystać z w/w rabatu, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Regulamin promocji: Oferta specjalna -30% na SALE

REGULAMIN PROMOCJI

-30% na towar SALE”

 1. Organizatorem promocji są LPW S.A. z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, oraz STREFA MODY 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Wigury 21, 90‐319 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000645314 zwanych dalej „Organizatorem”

 1. Promocja „ -30% na towar SALE ” obowiązuje w sklepach Pretty Girl w całej Polsce w dniach od 11 czerwca do 17 czerwca 2019r. w godzinach otwarcia sklepu lub do wyczerpania zapasów

 1. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Pretty Girl

 1. Promocja dotyczy wszystkich modeli oznaczonych pomarańczową metką SALE w salonach Pretty Girl.

 1. Promocja polega na obniżeniu wartości towaru objętego promocją o 30%, od ceny znajdującej się na metce

 1. Towar zakupiony w ramach Promocji „ – 30% na towar SALE” podlega zwrotom i wymianom, na takich samych zasadach jak w ofercie sprzedaży regularnej

Akcja „– 30% na towar SALE” nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach

 1. Każdy Klient ma prawo skorzystać z promocji, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdym sklepie Pretty Girl w trakcie trwania promocji oraz na stronie internetowej www.prettygirl.pl. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.)

 1. Wszelkie zapytania związane z Promocją proszę kierować na adres: marketing@prettygirl.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

Regulaminy salonów stacjonarnych

Regulamin zwrotów towarów pełnowartościowych w salonach Pretty Girl

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ ZAKUPIONY TOWAR PODLEGA WYMIANIE I ZWROTOM

W CIĄGU SIEDMIU DNI OD DATY ZAKUPU.

Zwrot kwoty, którą Klient uiścił w momencie zakupu, odbywa się tylko i wyłącznie poprzez doładowanie lub aktywację karty podarunkowej PRETTY GIRL.

PODSTAWĄ WYMIANY LUB ZWROTU NA INNY TOWAR JEST DOWÓD ZAKUPU. SZCZEGÓŁY WARUNKÓW WYMIANY LUB ZWROTU OKREŚLA REGULAMIN ZNAJDUJĄCY SIĘ W KAŻDYM SKLEPIE STACJONARNYM I NA www.prettygirl.pl

1. Towar sprzedawany w salonach jest własnością STREFA MODY 2 Sp. z o.o. i LPW S.A.

2. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą STREFA MODY 2 Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90- 319 Łódź) ul. Wigury 21, jest wpisany do KRS pod nr 0000645314, posiada nr NIP: 7252158974, REGON 365850702 oraz LPW S.A. (zwanym dalej Sprzedawcą) z siedzibą w Łodzi (90-520 Łódź) ul. Gdańska 126/128, posiada nr. NIP 105-000-20-94 REGON: 101715241. Kontakt ze sprzedawcami jest możliwy pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@prettygirl.pl, oraz w godzinach pracy Sprzedawcy, tj. od 08:00 do 16:00 pod numerem 42 665 97 02.

3. Przedsiębiorca prowadzi działalność obejmującą sprzedaż odzieży m.in. w sklepach stacjonarnych. 

4. Wszystkie towary sprzedawane w Salonie Sprzedawcy są nowe.

5. Wszystkie ceny Sprzedawcy są podane w złotych polskich PLN i uwzględniają podatek VAT.

6. Kupujący powinien zachować dowód zakupu.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w dacie dokonywania przez Kupującego zakupu.

8. Miejscem składania reklamacji dotyczącej nabytego produktu jest sklep stacjonarny lub siedziba Sprzedawcy.

9. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz dane kontaktowe, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady, datę zakupu towaru. Do zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien dołączyć reklamowany towar.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

11. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

12. Zgodnie z ustawą z dnia 09 maja 2014 „O informowaniu o cenach towarów i usług” informujemy, że bieżąca obniżka cen oraz akcje marketingowe – regulamin dostępny przy kasie – ma charakter sezonowy i związana jest tylko i wyłącznie z wyprzedażą minionej kolekcji.

Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1.Definicje:

a. Wydawca – LPW S.A. z siedzibą w Łodzi  przy ulicy Gdańskiej 124/126

b. Salon Sprzedaży– położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci Pretty Girl punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych Pretty Girl.

c. Karta Podarunkowa Pretty Girl – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

d. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Pretty Girl.

e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Pretty Girl, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

f. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

2.Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Pretty Girl (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl.

3.Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Pretty Girl.

4.Wartość Karty Podarunkowej Pretty Girl wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5.W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Pretty Girl, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

6.W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Pretty Girl, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

7.Karta Podarunkowa Pretty Girl nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8.Karta Podarunkowa Pretty Girl zachowuje ważność przez okres 365 dni  od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Pretty Girl Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Pretty Girl nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl nie może zostać przedłużony.

9.Karta Podarunkowa Pretty Girl może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.

10.Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Pretty Girl Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.

11.Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Pretty Girl, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12.Realizacja Karty Podarunkowej Pretty Girl przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Pretty Girl w sposób nieuprawniony.

13.W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Pretty Girl Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

14.Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

15.Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Pretty Girl:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16.Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl, w szczególności:

ad. b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

ad. b2) uszkodzenia Karty Podarunkowej Pretty Girl w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

17.Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Pretty Girl wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

18.W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Pretty Girl punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Pretty Girl pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

19.W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Pretty Girl będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

20.W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Pretty Girl będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Pretty Girl, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Pretty Girl.

21.Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, jednakże czytelna w stopniu umożliwiającej weryfikację danych zawartych na karcie. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową Pretty Girl. Pozytywne rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od możliwości odczytania danych zawartych na karcie  sposób niewątpliwy. W przypadku pozytywnego rozpoznania  reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową Pretty Girl, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Pretty Girl w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa Pretty Girl, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej Pretty Girl.

22.Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Pretty Girl będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

23.Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Pretty Girl mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Naprawioną Kartę Podarunkową Pretty Girl Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

24.W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej PRETTY GIRL Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej PRETTY GIRL, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa PRETTY GIRL, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

25.Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Pretty Girl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

26.Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Pretty Girl do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Pretty Girl potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Pretty Girl w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

27.Karta Podarunkowa Pretty Girl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

28.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

29.Wydanie Karty Podarunkowej Pretty Girl Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Pretty Girl, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.